REGULAMIN

CENTRUM REHABILITACJI MEDYCZNEJ FIZJOMEDICAR

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin został przyjęty na podstawie art. 24 w związku z art. 23 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, tj. z dnia 8 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638). W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Ustawy o działalności leczniczej oraz aktów wykonawczych do niej, a także ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.  U. z 2009, Nr 52 poz. 417).

 1. Regulamin określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez Podmiot leczniczy, prowadzony przez Marcina Pawluk, przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Centrum rehabilitacji Medycznej FIZJOMEDICAR Marcin Pawluk” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Odkrytej 48, 03-140 Warszawa, NIP 5342213552, REGON 142191725, (dalej: Podmiot leczniczy).
 1. Centrum Rehabilitacji Medycznej FIZJOMEDICAR Marcin Pawluk, jest Podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 1. Podmiot leczniczy świadczy odpłatne usługi i nie świadczy zabiegów w ramach NFZ.
 1. Centrum Rehabilitacji Medycznej czynne jest od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00-20:00, w piątek w godz. 8:00-21:00 oraz w soboty w godz. 9:00-15:00.
 1. Rejestracja Pacjentów odbywa się stacjonarnie w Centrum Rehabilitacji Medycznej FIZJOMEDICAR, telefonicznie pod nr 605-115-190, mailowo pod adresem gabinet@fizjomedicar.pl oraz poprzez stronę www.fizjomedicar.pl i platformę Booksy.
 1. Formą płatności za zabiegi jest rozliczenie gotówką lub kartą.

INFORMACJE O ŚWIADCZONYCH USŁUGACH

 1. Fizjoterapeuta na podstawie skierowania od lekarza lub wywiadu i badania Pacjenta, proponuje rodzaj zabiegów i czas trwania terapii.
 2. Fizjoterapeuta ma prawo wymagać przeprowadzenia dodatkowych badań przez Pacjenta.
 3. Fizjoterapeuta ma prawo wymagać skierowania od lekarza specjalisty na zabiegi.
 4. Centrum rehabilitacji FIZJOMEDICAR prowadzi dokumentację medyczną świadczeń oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji godnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (RODO).
 5. Centrum może udostępnić dokumentację, o której mowa w ust. 4 Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez Pacjenta.
 6. Pacjent (lub jego opiekun) zobowiązany jest do wypełnienia KARTY PACJENTA przed pierwszą wizytą oraz do udzielenia zgody pisemnej na zabiegi świadczone w Centrum Rehabilitacji FIZJOMEDICAR.
 7. Osoby niepełnoletnie na wizycie są pod opieką osoby dorosłej (opiekuna).
 8. Pacjent zobowiązany jest do pojawienia się 10 min przed umówioną wizytą w celu przygotowania się do zabiegu.
 9. W przypadku braku możliwości pojawienia się na wizycie, należy odwołać rezerwację telefonicznie, poprzez SMS lub poprzez aplikację BOOKSY, na nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem wizyty.
 10. W przypadku nie pojawienia się na wizycie bez wcześniejszego odwołania lub odwołania jej na mniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem wizyty FIZJOMEDICAR zastrzega sobie prawo do wyegzekwowania opłaty w wysokości 50% ceny wizyty.
 11. Przy serii kilku zabiegów płatność za całość w formie pakietu następuje przy pierwszej wizycie.
 12. Pakiet zabiegów objętych rabatem ma ważność 3 miesiące od dnia zakupu, po tym czasie przepada bez możliwości zwrotu pieniędzy.
 13. Voucher ma ważność przez 3 miesiące, po tym czasie przepada bez możliwości zwrotu pieniędzy.
 14. Karta stałego klienta jest wydawana Pacjentowi w momencie zrealizowania masażu relaksacyjnego, KOBIDO, bańką chińską, gorącymi kamieniami, tajskiego stóp, indyjskiego masażu głowy. Pacjent otrzymuje pieczątkę za każdy ww. zabieg. Przy 5 wizycie Pacjent otrzymuje 20% zniżki  a przy 10 wizycie 50% zniżki na dowolny masaż z powyższych.
 15. W przypadku nieodwołania zabiegu z PAKIETU na 24 godz. przed wizytą , uznaje się go za zrealizowany.
 16. W przypadku nieodwołania zabiegu z GROUPONu na 24 godz. przed wizytą , uznaje się go za zrealizowany.
 17. Zabiegi zrealizowane w niedzielę objęte są dopłatą w wysokości 20 zł za każdy odbyty zabieg.
 18. W przypadku spóźnienia z winy Pacjenta zabieg może zostać skrócony o czas spóźnienia ze względu na umówione późniejsze wizyty.
 19. W przypadku spóźnienia z winy Fizjoterapeuty czas wizyty zostaje wydłużony o taką liczbę minut, ile wynosiło spóźnienie.
 20. Centrum Rehabilitacji Medycznej FIZJOMEDICAR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w poczekalni.
 21. Osoby, które dokonały zniszczeń obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie, które dokonały zniszczeń majątku, odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.

PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA

W czasie korzystania z usług w FIZJOMEDICAR Pacjent ma prawo do:

 1. świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,
 2. rzetelnej informacji o stanie swojego zdrowia,
 3. pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby,
 4. pełnej informacji o proponowanych metodach leczenia,
 5. pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegów.

Do obowiązków Pacjenta należy:

 1. zapoznanie się z regulaminem gabinetu,
 2. wypełnienie i podpisanie Karty Pacjenta oraz zawartych tam oświadczeń, przedstawienie aktualnego stanu zdrowia oraz okazanie posiadanej dokumentacji medycznej oraz skierowania na zabiegi, jeśli takie posiada,
 3. informowanie Fizjoterapeuty o aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do rehabilitacji,
 4. przestrzeganie zaleceń Fizjoterapeuty dotyczących terapii, natychmiastowe telefoniczne lub osobiste zgłaszanie Fizjoterapeucie wszelkich dolegliwości i bólu pojawiających się podczas i po zabiegu,
 5. zgłaszanie się na zabiegi w stroju, umożliwiającym łatwy dostęp do leczonych części ciała.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.09.2020